Alles van IJsselstein
Bekijk de agenda

Regio U16 presenteert Regionale Energie Strategie

Regio U16 presenteert Regionale Energie Strategie
De Utrechtse Waarden Geplaatst 28 maart 2020

De samenwerkende overheden in de regio U16 willen een realistische bijdrage leveren aan de landelijke klimaatambities.

In 2030 wil de U16 1,8 TWh aan duurzame elektriciteit opwekken in de regio. Bij dit concept-bod stelt de U16 enkele harde voorwaarden voor ondersteuning van het Rijk. De uitwerking van dit concept-bod wil de U16 samen met inwoners vormgeven. Hoe dit traject eruit gaat zien nu fysieke bijeenkomsten voorlopig niet mogelijk zijn in verband met de coronamaatregelen, is nog niet duidelijk.

Het bod van 1,8 TWh staat in het ontwerp van de Regionale Energiestrategie (RES), dat voor besluitvorming naar de 21 betrokken overheden is gestuurd. Op basis van hun eigen individuele ambities en een technische analyse van de mogelijkheden in de regio, denken de samenwerkende overheden dat er ruimte is voor 1,8 TWh aan duurzame energie, door bijvoorbeeld windmolens of zonnepanelen. Voor die hoeveelheid is ook ruimte op het huidige elektriciteitsnet.

Wethouder Peter Bekker: "Ook IJsselstein zal zijn bijdrage moeten leveren aan het bod dat voorligt. Het is belangrijk dat we deze opgave samen aangaan. Samen met alle 21 gemeenten en de rijksoverheid." De regio stelt dan ook een aantal harde voorwaarden richting het Rijk. U16 kan alleen deze 1,8 TWh opwekken als het Rijk ondersteuning biedt, bijvoorbeeld door zon-op-dak financieel aantrekkelijker dan zonnevelden te maken, en door investeringen in het elektriciteitsnet.

1,8 TWh duurzaam opwekken
Het opwekken van 1,8 TWh kan op verschillende manieren ingevuld worden. Het is bijvoorbeeld haalbaar door een combinatie van het benutten van 15% van de grote daken, 45 grote windmolens te plaatsen en 800 ha aan zonnevelden te realiseren. Wat de precieze verdeling wordt, is nu nog niet duidelijk. ‘Daarover gaan we in gesprek met alle betrokkenen in het gebied', licht wethouder Hilde de Groot van de gemeente Houten toe, die het communicatie- en participatiespoor namens de 21 bestuurders trekt.
Om deze 1,8 TWh te realiseren ziet de U16 kansen om maximaal in te zetten op zonnepanelen op grote daken. Daarnaast zoekt de U16 in allerlei gebieden naar potentieel voor windturbines en zon-op-veld. Daarbij achten ze nu drie denkrichtingen het meest kansrijk voor 2030, en daarop is dit concept-bod ook gebaseerd. De U16 ziet voor 2030 potentieel voor windmolens langs infrastructuur, bij bedrijventerreinen en in het agrarische velden.
Wethouder Peter Bekker: "Hoe de opwek van duurzame energie zichtbaar wordt in ons IJsselsteinse landschap levert dilemma's op. Die dilemma's willen we komende tijd bespreken met onze inwoners en belanghebbenden. We willen de juiste afwegingen maken. Wanneer dat gaat gebeuren en hoe is nu wat lastig te zeggen omdat we niet weten hoe het in welke vorm en wanneer we het gesprek met de inwoners en belanghebbenden precies. Dat hangt mede af van de vraag hoe de maatregelen rond het indammen van het. coronavirus zich ontwikkelen."

Vervolg
De bestuurders uit de U16 hebben de afgelopen tijd gezamenlijk gesproken over de ontwerp-RES. Dat is uitgemond in een ontwerp-RES die wordt voorgelegd aan de verschillende overheden, die hier allemaal afzonderlijk een besluit over nemen. Inmiddels hebben de eerste colleges en dagelijks besturen het besluit genomen de ontwerp-RES door te geleiden naar hun algemene besturen of gemeenteraden. Ook de gemeenteraad van IJsselstein hebben de ontwerp-RES op 25 maart ontvangen. Het ontwerp-RES wordt op 12 mei behandeld in de commissievergadering Ruimte. Aansluitend daarop ligt het ontwerp-RES ter besluitvormingen voor in de raadsvergadering van 28 mei. Het is de planning dat alle gemeenten de RES uiterlijk 1 juni behandelen. In het eerste kwartaal van 2021 zal dan de eerste versie van de Regionale Energie Strategie worden vastgesteld, waarin ook concrete zoekgebieden voor de opwek van duurzame energie vastgelegd worden. Deze planning kan uiteraard beïnvloed worden door de Corona-maatregelen van de overheid.


Meer informatie | Regionale Energie Strategie | Gemeente IJsselstein

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Fietsspecialist Panoven
City Bed IJsselstein
Van Lexmond Wonen
Uitvaartverzorging Midland
A NAAR B KOERIERS